Algemene Voorwaarden Antje fotografeert

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Fotografisch werk; fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, dan wel andere werken in de zin van Auteurswet 1912, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld. Foto; de stoffelijke drager, door Antje fotografeert aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, cd of dvd enige andere optische of elektromagnetische drager, dan wel een (elektronisch verzonden) databestand. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Antje fotografeert en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden hebben afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door Antje fotografeert te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Antje fotografeert heeft het recht om tot drie dagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door Antje fotografeert gebruikelijke gehanteerde vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de richtprijzen van de Fotografenfederatie van toepassing en maken deze deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Antje fotografeert heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de Wederpartij door te berekenen.

5. Foto’s worden geleverd in het pand waar Antje fotografeert haar bedrijf uitoefent. Verzonden foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de foto’s door Antje fotografeert onbeschadigd retour worden ontvangen.

6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Antje fotografeert vastgesteld.

7. Indien niet is overeengekomen dat de foto’s in het bezit van de wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kosteloze retournering aan Antje fotografeert zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Antje fotografeert.

8. Foto’s blijven eigendom van Antje fotografeert. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het auteursrecht op het Fotografisch werk en de Foto blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij Antje fotografeert. Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Antje fotografeert nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Antje fotografeert dan ook.

9. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Foto’s schriftelijk aan Antje fotografeert te worden medegedeeld. In overleg met Antje fotografeert wordt er gekeken naar een mogelijke oplossing.

10. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

11. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de Wederpartij in verzuim of schiet op andere wijze in het nakomen van een of meer verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle kosten te verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. Indien aannemelijk is dat Antje fotografeert hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en het meerwerk voor vergoeding van de Wederpartij in aanmerking.

12. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Antje fotografeert is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Uitsluitend indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Antje fotografeert hebben bedoeld. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Antje fotografeert. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

13. Elke gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Antje fotografeert. Bij inbreuk komt Antje fotografeert, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Antje fotografeert gebruikelijke gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,-.

14. De naam van Antje fotografeert dient uitdrukkelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden gemeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Antje fotografeert een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

15. Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Antje fotografeert te doen toekomen.

16. De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerde en andere rechthebbenden. Antje fotografeert is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

17. Antje fotografeert is niet aansprakelijk voor enige schade die zij veroorzaakt bij de Wederpartij of betrokken instanties/ bedrijven. De aansprakelijkheid is in ieder geval tot maximaal 50 procent van het factuurbedrag beperkt. Echter alleen indien dit niet gedekt wordt door enige verzekering.

18. Antje fotografeert heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in een opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Antje fotografeert slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Antje fotografeert is geretourneerd.

19. Wanneer in geval van ziekte of ongeval een opdracht niet op afgesproken tijdstip kan plaatsvinden, is dientengevolge Antje fotografeert nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade, met dien verstande dat Antje fotografeert, voor zover de aard van de opdracht dit toelaat, binnen redelijke termijn voor één vervangende Fotograaf zal trachten te zorgdragen.

20. In geval van annulering van een opdracht door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Antje fotografeert recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

21. Het is niet toegestaan om foto’s door anderen dan Antje fotografeert te maken tijdens de werkzaamheden vanuit Antje fotografeert.

22. Bij aanschaf van digitale bestanden met hoge resolutie heeft de Wederpartij het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in enige media. De publicatie kosten worden verhaald op de Wederpartij.

23. Het is niet toegestaan dat de Wederpartij digitale bestanden op stuurt naar fotowedstrijden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Antje fotografeert.

24. Antje fotografeert is niet verplicht om digitale bestanden voor onbeperkte tijd te bewaren. Indien door enige reden buiten de schuld vanuit Antje fotografeert digitale bestanden vernietigd zijn (bijv. kortsluiting, diefstal, ect..) is Antje fotografeert niet aansprakelijk voor enig geleden schade.

25. U kunt ten alle tijden foto’s en fotoproducten in hoge kwaliteit bestellen via Antje fotografeert. Hiervoor werkt Antje fotografeert samen met diverse professionele afdrukcentrales. Antje fotografeert is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van afdrukken (canvas, fotoafdrukken, ect..) die de Wederpartij laat maken bij andere aanbieders.

26. Antje fotografeert behoudt zich het recht om de door Antje fotografeert gemaakte foto’s te gebruiken voor de website, portfolio, social media en marketing doeleinden. De Wederpartij ontvangt hiervoor geen vergoeding. Wanneer de Wederpartij hiermee niet mee akkoord gaat dient dit voor aanvang van de opdracht duidelijk schriftelijk te zijn aangegeven.

27. Antje fotografeert is niet aansprakelijk voor materiële schade en/of lichamelijk letsel bij de Wederpartij tijdens de werkzaamheden. Wanneer de Wederpartij materiële schade veroorzaakt tijdens uitvoering van de opdracht zal de Wederpartij aansprakelijk gesteld worden.

28. Bij het accorderen van de opdracht door de Wederpartij wordt automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

29. Antje fotografeert behoudt zich het recht om te alle tijden deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder kennisgeving.

Download als PDF